IDC

INAR-IDC RAST连接器

IDC

INAR-IDC RAST连接器

用于加工INAR-IDC连接器的自动机型和手动机型

INAR-RS

INAR-RS端子

INAR-RS

INAR-RS端子

M25系列用于插入standard和mate版本的INAR-RS端子

压接

压接端子

压接

压接端子

用于压接绝缘电缆和漆包线的压接器和工具